Jednodnevna obuka na temu ''Zaštita ličnih podataka vs. Zakon o slobodi pristupa informacijama'' - Sarajevo - 24.9.2019. godine.

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, organizuje jednodnevnu obuku na temu „Zaštita ličnih podataka“ u Sarajevu, 24.9.2019. godine.

Svrha: Rješavanje nedoumica i unapređenje znanja u praktičnoj primjeni Zakona o zaštiti ličnih podataka.
Ciljna grupa: Zaposlenici jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH

Trener: Irma Hadžiavdić, eksterni trener Agencije

Metodološki pristup: Interaktivna edukacija uz dosta primjera iz prakse

Sadržaj:

- Podnošenje zahtjeva i postupanje sa zahtjevima za slobodan pristup informacijama

- Davanje ličnih podataka iz personalne evidencije državnih službenika i namještenika

- Regulisanja prava na privatnost i obradu ličnih podataka

- Način provođenja Testa javnog interesa

- Kako osigurati dvostepenost postupka u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama“ (član 14. stav 4. Zakona o slobodi pristupa informacijama)

- Provođenje Zakona o arhivskoj građi vs. Zakona o zaštiti ličnihpodataka i Zakona o slobodi pristupa informacijama

- Postupak prilikom nenadležnosti organa koji je zaprimio zahtjev za pristup informacijama

- Podnošenje zahtjeva od javnih organa – pitanje pravnog osnova za traženim podacima

- Pristup dokumentaciji ukoliko je podignuta optužnica ili se vodi sudski spor

- Problemi u primjeni Zakon o zaštiti ličnih podataka i Zakon o slobodi pristupa informacijama

- Šta obuhvata zaštita komercijalnog interesa iz Zakona o slobodi pristupa informacijama, šta se može podvesti pod komercijalni interes

-Šta sve znači privatnost treće osobe, može li se dozvoliti npr. pristup urbanističkoj suglasnosti ili posjedovnom listu izdate na ime druge osobe

-Mogućnost javnog objavljivanja podataka (web stranica organa JLS, izvještaji za Vijeće), koji se odnose na liste dužnika pravnih i fizičkih lica po različitim osnovama obračuna javnih prihoda

-Da li se i na koji način u slučajevima dostavljanja faktura, opomena za izmirenje obaveze, konfirmacije salda i sl. mogu i trebaju primijeniti odredbe čl. 92 Zakon o upravnom postupku FBiH (dostavljanje pismena javnim priopćenjem), odnosno da li se u tom slučaju javnim priopćenjem može smatrati obavijest na zvaničnoj web stranici organa uprave, te da li se u tom slučaju može/treba objaviti samo poziv za stranku ili se može objaviti i sadržaj pismena

-Konkretni primjeri koji se odnose na lične podatke koji se ne mogu priopćiti podnositelju zahtjeva za pristup informacijama.

-Da li organ uprave podnositelju zahtjeva može dostaviti razne vrste Ugovora, Rješenja o postavljenju i drugih sličnih dokumenata, a koji sadrže ime i prezime bez ličnih podataka u smislu JMBG, datuma rođenja, podatke o roditeljima i sl.

-U okviru ove obuke dobro bi bilo obraditi što više primjera iz prakse jer su često traženja institucija i pojedinaca , pozivajući se na Zakon o slobodi pristupa informacijama, u najmanju ruku nelogična i protivna primjeni drugih propisa a naročito Zakonu o zaštiti ličnih podataka.

-Česta je praksa sudova da rješavajući u upravnim stvarima traže, od lica koja zatupaju stranke u postupku (advokata), da im pribavljaju podatke ( o smrti ) trećih osoba za koje oni nemaju punomoć jer zastupaju suprotnu stranu i sl. Primjenom ovakve prakse sudovi nastoje učiniti javno dostupnim podatke koji to ne mogu biti da bi se riješili imovinsko-pravni odnosi tužitelja ne osvrćući se na Zakon o zaštiti ličnih podataka.

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici jedinica lokalne samouprave koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba , uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.
Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

NAPOMENA: U rubriku: „Vrsta programa obuke“, upisati: Program obuke za JLS.
Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 17.9.2019. godine,

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa informacijom o tačnom mjestu održavanja, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal, certifikat o završenoj obuci, lagan ručak i osvježenje tokom jedne pauze.
Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem.