Engleski jezik B2/C1 nivo, Sarajevo, oktobar – novembar 2019. godine

 

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu organizuje kurs “Engleski jezik, B2/C1 nivo“, u Sarajevu, ulica Kulovića broj 7, prostorije Agencije za državnu službu FBiH.

Trajanje kursa: 30 nastavnih jedinica.
Kurs će biti organizovan dva puta sedmično, utorak i srijeda u terminu 9,00-10,30 sati, u periodu od 1. oktobra/listopada do 16. novembra/studenog 2019. godine.


Svrha: Unapređenje vještina i znanja na engleskom jeziku u oblasti evropskih integracija sa osvrtom na usvajanje jezičke terminologije i vokabulara.

 

Ciljnu grupu čine uposlenici organa uprave u Federaciji BiH koji rade na poslovima međunarodne saradnje i evropskih integracija i koji posjeduju najmanje B2 nivo poznavanja engleskog (na skali od A1 do C2 nivoa). Program kursa vodit će se isključivno na engleskom jeziku.

 

Sadržaj:

• Education in PA
• The Civil Service
• Administrative Ethics
• The Right to Good Administration
• Government Accountability
• Judicial review
• EI and institutions
• The Court system of the EU
• European Union Citizenship
• Reform of PA
• Administrative Doctrines
• E-government

 

Trener: Amina Hadžibegić Bicciato, eksterni trener Agencije

 

Metodologija rada: Interaktivan pristup nastavi, uz audio vizuelne sadržaje, vježbe u kontekstu EU sa napomenom da se nastava cjelokupno realizira na engleskom jeziku
Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

NAPOMENA: U rubriku: „Vrsta programa obuke“, upisati: Višemjesečni kurs.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 23. septembar 2019. godine, ili do popune grupe.

 

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja kursa.

 

Polaznicima kursa Agencija obezbjeđuje kopiju radnog materijala, potvrdu o završenom stručnom usavršavanju, i to samo u slučajevima kada je prisustvo veće od 70% učešća o čemu se vodi posebna evidencija, i koji budu imali prolaznost na završnom testiranju.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

 

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja kursa pisanim putem.