Treći ciklus Programa obuke za rukovodeće državne službenike

Poštovani,

u 2019. godini Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/17) planira realizaciju Trećeg ciklusa programa obuke za rukovodeće državne službenike u cilju pružanja podrške rukovodećim državnim službenicima u procesu realizacije svakodnevnih zadataka.

Program je koncipiran u pet modula i ukupno sadrži 15 dana obuke. Programi svih pet modula su dizajnirani tako da uključuju dosta relevantnih vježbi, studije slučaja i zadataka za učesnike.

Svrha programa je pružanje podrške rukovoditeljima u efikasnijem i efektivnijem obavljanju poslova, sticanjem novih i nadogradnjom već usvojenih znanja i menadžerskih vještina, posebno u oblasti strateškog, finansijsko-analitičkog i interpersonalnog upravljanja.

Ciljevi programa
Pohadjanje programa za rukovodioce doprinosi povećanju efikasnosti rada, većem nivou stručnosti u vođenju ljudi i brizi da se zaposleni usavršavaju na razvojnom putu, unapređujući znanja, vještine i sposobnosti, i jačajući motivaciju da svoj posao obavljaju na najbolji i najefikasniji način.

Sadržaj programa i vremenska dinamika:

Modul I Komunikacija, organizacijski brend , 23. ; 24. i 25. april 2019

 • Javni nastup i vještine prezentacije
 • Strateška komunikacija

Modul II Savremeni koncept razvoja uprave i ljudskih resursa, 15., 22. i 23. maj 2019. godine te 9. i 10. septembar 2019. godine

 • Osnove strateškog planiranja
 • Izrada trogodišnih i godišnjih planova i izvještaja institucija
 • Organizaciona kultura u upravi i upravljanje promjenama
 • Funkcija upravljanja ljudskim resursima u upravi
 • Upravljanje i rukovođenje u organima uprave

Modul III Razvoj karijere, 21. i 24. juni 2019. godine

 • Samoprocjena u razvoju karijere
 • Koučing kao instrument razvoja

Modul IV Prevencija korupcije, 24. i 25. septembar 2019. godine

 • Sukob interesa, etika i integritet
 • Osnove finansijskog upravljanja i kontrole

Modul V BIH/EU: Aktuelnosti, 8. i 9. oktobar 2019. godine

 • Odnos BiH i EU
 • Pregovaračka poglavlja

Ukupno 14 dana obuke i jedan dan obuke/ odbrane završnog rada
Planirani datum odbrane završnog rada je 12.11.2019. godine

Napomena:
Programi svih pet modula su dizjanirani na način da uključuju dosta relevantnih vježbi, studije slučaja i zadataka za učesnike. Za realizaciju ovog specijalističkog programa obuke angažuju se istaknuti stručnjaci, treneri iz predmetne oblasti iz BiH, regiona i zemalja Evropske unije.

Završni rad:
Završni projekat u ovom programu edukacije ima dvije forme izlaganja: pisani rad i prezentiranje studije slučaja. Studij slučaja odnosi se na strateške ili funkcionalno-organizacione potrebe organa uprave i usko je vezan za nastavne jedinice koje su obrađene tokom predavanja. Učesnik programa opredjeljuje se za mentora koji dalje daje smjernice za izradu pisanog ili usmenog rada.

Uslov za dobijanje diplome:
Uslov za dobijanje diplome je pohađanje svih pet modula, odnosno najmanje 70% od trajanja cjelokupnog programa, o čemu Agencija vodi posebnu evidenciju. Kao dodatni kriterij za dobijanje diplome je učešće u završnom projektu što uključuje i procjenu Stručne komisije o uspješnosti realiziranog projekta.

Način prijavljivanja i dodatne napomene:
Sadržaj programa obuke dostupan je na web stranici Agencije http://www.obuke.adsfbih.gov.ba. Prijavljivanje se vrši isključivo on-line, putem web stranice Agencije, za cjelokupan program obuke.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 15. april 2019. godine.

Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena elektronskim putem, pet dana prije početka edukacije.

Mjesto održavanja edukacija: Agencija će lokalitete odrediti naknando, a samo selektirani polaznici ovog programa bit će upoznati detaljno o tačnom vremenskom okviru i lokalitetima održavanja edukacija.

Koordinatori programa u ime Agencije:
Suvada Durmić, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Sanela Tojaga, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.