logo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Agencija za državnu službu

undpmts

"Ne možeš drugome dati svoje znanje; možeš mu samo pomoći da ga otkrije u sebi" Galileo GalileiKalendar obuka

Februar 2017
P U S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
DOGAĐAJI U REGIJI

#AstanaSarajevo2016


AKTUELNOSTI

Sastanak sa načelnicima i kontakt osobama za obuku u sistemu JLS

Kontakt osobe za obuku

NAJAVA DOGAĐAJA

Krajnji rok za prijavu 14.3.2017. godine
Konjic, 7 i 8.3.2017.godine
Bihać, 23. februara 2017. godineLivno, 28. februara 2017. godine

AKTUELNOSTI / VIJESTI

Javni poziv za trenere Agencije

Krajnji rok za prijavu 14.3.2017. godine

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE U POSTUPKU ODABIRA TRENERA
AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


1.

(Oblasti)

Objavljuje se javni poziv ekspertima-predavačima da se prijave za učešće u postupku odabira trenera za realizaciju obuka državnih službenika iz sljedećih tematskih oblasti:

- obuke za jedinice lokalne samouprave

- obuke za rukovodeće državne službenike

- stručne obuke

- zakonodavni proces u državnoj službi

- strateški okvir državne službe, upravljanje kvalitetom i antikoruptivno djelovanje

- zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

- komunikacija i lični razvoj

- informacione tehnologije

- osnovi uprave za pripravnike i novouposlene službenike

- obuke u oblasti evropskih integracija

 

Popis tema nalazi se u Obrascu za prijavu trenera/predavača, a sadržaj i opis ciljne grupe dostupan je u Programu obuke za 2017. te u programima obuke za jedinice lokalne samouprave za 2017., rukovodeće državne službenike i za evropske integracije (www.obuke.adsfbih.gov.ba)

2.

(Pravo učešća)

Pravo učešća imaju državni službenici iz organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i nezavisni eksperti/ konsultanti koji mogu biti i eksperti iz drugih institucija u Bosni i Hercegovini.

3.

(Kriteriji)

Prijave izvođača obuke vrijednovat će se prema sljedećim kriterijima:

1. akademsko zvanje i stručno usavršavanje u relevantnoj oblasti

2. predavačko iskustvo u pripremi i realizaciji programa obuke iz oblasti za koju se kandidat prijavljuje

3. uspješno završen(i) program (i) za obuku predavača organizovani od strane međunarodnih organizacija i drugih konsultantskih kuća u Bosni i Hercegovini i inostranstvu

4. radno iskustvo u relevantnoj stručnoj spremi (za temu za koju se kandidat prijavljuje)

5. objavljeni autorski radovi u relevantnoj oblasti (samo navesti reference)

4.

(Intervju)

Kandidati koji na ocjeni kriterija imaju najmanje 50% od maksimalnog broja bodova bit će pozvani u sljedeću fazu postupka odabira u kojoj će se ocjenjivati predloženi program obuke i simulacija dijela jedne obuke u trajanju do 15 minuta. Simulaciju dijela jednog programa obuke procjenjuje Stručna komisija koju imenuje direktor Agencije.
Ukoliko se kandidat prijavi za više tema i više oblasti, potrebno je da se za intervju odluči za simulaciju samo jedne teme iz jedne odabrane oblasti.

5.

(Dokumenti)

Dokumenti koje je potrebno priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji su:

- Diploma o stručnoj spremi, odnosno akademskom zvanju

(Napomena: Za državne službenike koji su evidentirani u Registru državnih službenika u Federaciji BiH nije neophodan ovaj dokaz)

- Dokaz o predavačkom iskustvu u pripremi i realizaciji programa (ukoliko kandidat posjeduje)

- Certifikat o završenom programu obuke za trenere (ukoliko kandidat posjeduje)

- Potvrda o radnom iskustvu koje se odnosi na temu za koju se kandidat prijavljuje

 

Ostale dokumente potrebno je dostaviti usklađene sa obrascima koji su dostupni na web stranici Agencije www: obuke.adsfbih.gov.ba i www.adsfbih.gov.ba

- Popunjen prijavni obrazac 

- Nastavni plan obuke

6.

(Dostavljanje prijave)

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 30 (trideset dana) od objave na web stranici Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba

Prijave se dostavljaju na adresu: Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Odsjek za obuku i usavršavanje, Kulovića 7, 71.000 Sarajevo, sa naznakom ''za javni poziv''.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

7.

(Napomene)

Aktuelna Lista trenera je važeća samo za oblasti i teme za koje je u proteklom periodu Agencija objavljivala javni poziv. U slučaju prijave za nove oblasti, aktuelni treneri Agencije u obavezi su dostaviti dokumentaciju koja je tražena u tački 5. ovog poziva.
U slučaju nedostavljanja traženih dokaza prijava se neće uzeti u razmatranje.

Kandidati koji nemaju iskustva u kreiranju nastavnih planova i programa imaju mogućnost pohađanja treninga u organizaciji Agencije, što se posebno navodi u prijavnom obrascu.

Naknada za angažman trenera isplaćuje se u skladu sa odredbama Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera u provođenju stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 20/13, 81/15 i 50/16).

Agencija realizuje obuke u regionalnim lokalitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, bez naknade troškova puta i dnevnica trenerima koji izvode obuku.

 

Obrasci za prijavu:

- prijavni obrazac (preuzmi ovdje)

- nastavni plan (preuzmi ovdje)

- kriteriji za ocjenjivanje (preuzmi ovdje - Popunjava komisija, a služi za informisanje o načinu bodovanja kandidata koji se prijavljuju)

 


materijali za obuku icon


 rukovodeci sluzbenici 2017 prvastrana resize

  

katalog obuke u oblasti evropskih integracija small

 

FBIH 2017 prvastrana resize

 

2017 prvastrana

 


asd
facebook

OBUKE U REGIJI

ReSPA1
logo DSJU
Rslogo
Crna gora2
 

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Kulovića broj 7, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 552 040

Fax: +387 (0)33 552 051

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Izradu portala je podržao UNDP BiH u okviru projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave".

DanasDanas78
Ukupno posjetaUkupno posjeta381288
Logirani korisnici 0
Gosti 36