logo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Agencija za državnu službu

undpmts

"Ne možeš drugome dati svoje znanje; možeš mu samo pomoći da ga otkrije u sebi" Galileo GalileiKalendar obuka

Juni 2019
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
VI. Godišnja konferencija za jedinice lokalne samouprave, 28.11.2017.

Fotografije sa VII konferencije


AKTUELNOSTI

Sastanak sa načelnicima i kontakt osobama za obuku u sistemu JLS

NAJAVA DOGAĐAJA

Vremenski period April-Novembar 2019. godine; Rok za prijavu: 15.4.2019. godine

AKTUELNOSTI / VIJESTI

Javni poziv za trenere 2019

Poziv zatvoren

 

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE U POSTUPKU ODABIRA TRENERA
AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1.
(Oblasti)

Objavljuje se javni poziv ekspertima-predavačima da se prijave za učešće u postupku odabira trenera za realizaciju obuka državnih službenika iz sljedećih tematskih oblasti:

I PROGRAM OBUKE ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE /2019/

 • Zakon o građevinskom zemljištu
 • Prostorno planiranje i bespravna gradnja
 • Zakon o eksproprijaciji, raspolaganje nekretninama u općinskom vlasništvu
 • Zakon o koncesijama u komunalnoj oblasti
 • Izrada katastra klizišta
 • Zakon o stvarnim pravima - upravljanje općinskom imovinom
 • Upravljanje otpadom
 • Zakon o vatrogastvu – rad vatrogasnih jedinica

II PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA /2019/

1. Upravljanje ljudskim resursima

 • Primjena novog Zakona o radu i Kolektivnog ugovora
 • Strateško upravljanje ljudskim resursima
 • Upravljanje radnim učinkom
 • Okvir kompetencija u procesu zapošljavanja i unapređenja zaposlenih
 • Ocjenjivanje radnog učinka
 • Donošenje odluka

2. Odnosi s javnošću

 • Komunikacijske kampanje
 • Odnosi s medijima
 • Strateška komunikacija
 • Digitalna komunikacija
 • Krizna komunikacija

3. IT obuke

 • Osnove grafičkog dizajna
 • Auto CAD
 • MAP – INFO
 • GIS
 • Uvod u bazu podataka
 • Excel napredni kurs
 • Word napredni kurs
 • Statistička obrada podataka

4. Javne finansije

 • Zakon o porezu na dohodak
 • Interna i eksterna revizija

5. Inspekcijski nadzor

 • Primjena zakona u oblasti tržišne inspekcije
 • Primjena zakona u inspekcijskom nadzoru u oblasti urbanizma i ekologije

6. Prostorno uređenje, imovinsko-pravni poslovi i zaštita okoliša

 • Primjena Zakona o građevinskom zemljištu u FBiH
 • Primjena kantonalnih zakona o prostornom uređenju i građenju
 • Upravljanje javnom imovinom
 • Upravljanje oduzetom imovinom u krivičnom postupku
 • Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom u FBiH
 • Primjena upravnog postupka i rješavanje problema u oblasti prostornog uređenja, geodetskih i imovinsko-pravnih poslove
 • Uspostava adresnog registra
 • Izrada i primjena zoning planova

7. Privreda i vodoprivreda

 • Zakon o razvojnom planiranju i upravljanje razvojem Federacije BiH
 • Problematika izdavanja vodnih akata
 • Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH
 • Vođenje obrtnog registra

8. Borba protiv korupcije

 • Unapređenje i jačanje transparentnosti i objave informacija o radu javne uprave
 • Sukob interesa u organima državne službe
 • Etika i integritet

9. Evropske integracije

 • Upravljanje projetnim ciklusom
 • Vještine pregovaranja sa EU
 • Vidovi i načini pisanog komuniciranja sa EU
 • Usmeno komuniciranje sa EU
 • ABC o IPA II
 • Priprema tehničke dokumentacije za infrastrukturne projekte
 • Međunarodna i prekogranična saradnja u kontekstu zajedničke
 • Evropski fondovi-povlačenje investicija
 • Praćenje, realiziranje i monitoring projekata
 • Pripreme i implementacije projekata

10. Obuka u oblasti zaštite prava

 • Zakon o zaštiti ličnih podataka i Zakon o slobodi pristupa informacijama

11. Strani jezici

 • Engleski jezik-svi nivoi
 • Njemački jezik- svi nivoi

Detaljnije informacija o navedenim tematskim oblastima dostupne na web stranici Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba u Programu obuke za jedinice lokalne samouprave za 2019. , Programu kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019., te u programima obuke za rukovodeće državne službenike i za oblast evropskih integracija.


2.
(Pravo učešća)

Pravo učešća imaju državni službenici iz organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i nezavisni eksperti/konsultanti koji mogu biti i eksperti iz drugih institucija u Bosni i Hercegovini.

3.
(Kriteriji)

Prijave izvođača obuke vrijednovat će se prema sljedećim kriterijima:

1. akademsko zvanje i stručno usavršavanje u relevantnoj oblasti
2. predavačko iskustvo u pripremi i realizaciji programa obuke iz oblasti za koju se kandidat prijavljuje
3. uspješno završen(i) program (i) za obuku predavača organizovani od strane međunarodnih organizacija i drugih konsultantskih kuća u Bosni i Hercegovini i inostranstvu
4. radno iskustvo u relevantnoj stručnoj spremi (za temu za koju se kandidat prijavljuje)
5. objavljeni autorski radovi u relevantnoj oblasti (samo navesti reference sa datumom objavljenih radova)

4.
(Dokazi o ispunjenosti kriterija)

Neophodni dokazi:

- Diploma o stručnoj spremi, odnosno akademskom zvanju
(Napomena: Za državne službenike koji su evidentirani u Registru državnih službenika u Federaciji BiH nije neophodan ovaj dokaz)
- Dokaz o predavačkom iskustvu u pripremi i realizaciji programa obuke (ukoliko kandidat posjeduje)
- Certifikat o završenom programu obuke za trenere (ukoliko kandidat posjeduje)
- Potvrda o radnom iskustvu koja se odnosi na temu za koju se kandidat prijavljuje
- Izrađen nastavni plan jednog prijedloga obuke (obrazac dostupan na web stranici Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba uz otvorenu prijavu na ovaj poziv)

Dokazi o ispunjavanju uvjeta za sudjelovanje u procesu izbora trenera dostavljaju se skenirano na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

5.
(Intervju)

Kandidati koji na ocjeni kriterija imaju najmanje 50% od maksimalnog broja bodova bit će pozvani u sljedeću fazu postupka odabira u kojoj će se ocjenjivati predloženi program obuke i simulacija dijela jedne obuke u trajanju do 15 minuta. Simulaciju dijela jednog programa obuke procjenjuje Stručna komisija koju imenuje direktor Agencije.
Ukoliko se kandidat prijavi za više tema i više oblasti, potrebno je da se za intervju odluči za simulaciju samo jedne teme iz jedne odabrane oblasti.

6.
(Trajanje javnog poziva)

Javni poziv je otvoren do 30.6.2019. godine, uz napomenu da će Stručna komisija kvartalno obrađivati pristigle prijave prema rasporedu kako slijedi:

- Prva obrada prijava pristiglih do 28.2. okončat će se do 30.3.2019.
- Druga obrada prijava pristiglih do 31.5. okočat će se do 30.6.2019.

7.
(Prijava na javni poziv)

Prijave se isključivo podnose u elektronskoj formi putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba na linku „PRIJAVNI OBRAZAC“ (na kraju teksta poziva).

Prvi rok za prijavu na javni poziv je 28.2.2019.
Drugi rok za prijavu na javni poziv je 31.5.2019.

8.
(Napomene)

Aktuelna Lista trenera je važeća za oblasti i teme za koje je u proteklom periodu Agencija objavljivala javni poziv. Aktuelni treneri se prijavljuju samo u slučaju prijave za nove oblasti, i u obavezi su dostaviti dokumentaciju koja je tražena u tački 4. ovog poziva.

U slučaju nedostavljanja traženih dokaza prijava se neće uzeti u razmatranje.

Kandidati koji nemaju iskustva u kreiranju nastavnih planova i programa imaju mogućnost pohađanja treninga u organizaciji Agencije, što se posebno navodi u prijavnom obrascu.

Naknada za angažman trenera isplaćuje se u skladu sa odredbama Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera u provođenju stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine –prečišćeni tekst (''Službene novine Federacije BiH'', broj 78/16).

Agencija realizuje obuke u regionalnim lokalitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, bez naknade troškova puta i dnevnica trenerima koji izvode obuku.

Ovogodišnjim javnim pozivom otvorena je on-line prijava za predavače/trenere sa mogućnošću dostavljanja dokaza u skeniranom obliku putem adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Original ili ovjerene kopije traženih dokaza dostavljaju samo ona lica koja u prvoj fazi izbornog procesa ispune uvjete i budu pozvana na intervju.

 

Prijavni obrazac se nalazi na linku:

- obrazac za prijavu 

Obrazac za vrednovanje po kriterijima i obrazac za izradu nastavnog plana možete preuzeti na linkovima ispod:

- obrazac za vrednovanje po krijeterijima

- obrazac za izradu nastavnog plana

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Kulovića broj 7, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 552 040

Fax: +387 (0)33 552 051

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Izradu portala je podržao UNDP BiH u okviru projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave".

DanasDanas1096
Ukupno posjetaUkupno posjeta1919260
Logirani korisnici 0
Gosti 25