Osnovne informacije

Sticanje statusa trenera u provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH propisuje Uredba o kriterijima za sticanje statusa trenera u provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenikau organima državne službe u Federaciji BiH-prečišćeni tekst („Službene novineFedracije BiH“, broj: 78/15).

Izbor i akreditacija trenera vrši se po javnom pozivu. Javni poziv se objavljuje na web stranici Agencije i u dnevnim novinama, u pravilu jednom godišnje.  Na javni poziv se mogu prijaviti državni službenici iz organa uprave u Federaciji BiH, nezavisni eksperti/konsulti, te eksperti iz drugih institucija Bosne i Hercegovine.

Akreditacija trenera je postupak kojim se utvrđuje ispunjenost kriterija za sticanje statusa trenera u provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja uposlenika u organima uprave u Federaciji BiH. Akreditaciju sprovodi Agencija za državnu službu Federacije BiH u cilju obezbjeđenja najboljih predavača-trenera, koji pored relevantnog znanja i praktičnog iskustva  u stručnim oblastima za koje sprovode obuke, posjeduju i vještine prenosa znanja odraslim.

Listu trenera predlaže Stručna komisija, a donosi je direktor Agencije. Lista trenera nije vremenski ograničena. Revizija i ažuriranje Liste trenera se vrši po potrebi, o čemu se obavještavaju svi treneri sa aktuelne Liste.

Angažman trenera vrši se po potrebi. U postupku izbora trenera sa Liste, kod prvog angažmana, u obzir se uzima broj ostvarenih bodova po prethodno utvrđenim kriterijima, te uspješnost simulacije obuke tokom intervjua. Kod ponovnog angažmana trenera, pored ostvarenih bodova, u obzir se uzima i evaluacija polaznika i izvještaj internog monitora Agencije, sa prethodno održanih obuka. U pravilu, trener sa najvećim brojem ostvarenih bodova ima prednost u odnosu na ostale trenere sa Liste. Kada se obuka organizuje na više lokacija, treneri se angažuju po redosljedu, svaka lokacija po jednog trenera. U izuzetnim slučajevima, jedan trener može biti angažovan na više lokacija.

Akreditacija i sistematičan pristup kod angažmana trenera omogućili su da naše obuke karakterišu stručni predavači sa bogatim praktičnim iskustvom koji su uvijek spremni da daju odgovore na postavljena pitanja, efikasan prenos znanja i mogućnost uspostavljanja interaktivnih kontakata sa polaznicima obuka. Prosječna ocjena predavača od preko 4 i polaznici koji su sve zadovoljniji potvrda su iskrenog i profesionalnog odnosa koji imamo prilikom realizacije obuka.

 

Šta polaznici kažu o trenerima?

 

Zakon o stvarnim pravima – Eksproprijacija zemljišta – Mostar, 25. i 26. februar 2019. godine

Trener: Mila Eminović Rizvanović

  • Sve pohvale za trenericu
  • Jako aktuelna tema, predavač izuzetan, sve pohvale
  • Sugeriram ovaj tip predavača i ubuduće
  • Obuka je bila izvanredna. Trener vlada materijom i ovo je prvi trener koji je baš razumio pojam zemljišnih knjiga i uknjižbi u zemljišne knjige

 

Upravljanje projektnim ciklusom - Grad Zenica, decembar 2018.-februar 2019. godine

Trener: Elmida Sarić

  • Pohvale na ovako održanoj edukaciji koja je puna interaktivne komunikacije i koja nam je kroz primjere približila problematiku

 

Finansijsko upravljanje i kontrola – Vlašić, 21. i 22. novembar 2018. godine

Trener: Amela Muftić

  • Mnogo toga sam naučila i razmijenila iskustva sa kolegama iz drugih institucija i organa, jako edukativno

 

Praktična primjena procesnih zakona u postupku vršenja inspekcijskog nadzora - Sarajevo, 18.09.2018. godine

Treneri: Diana Ružić i Amel Delić

  • Obuka je bila prilično detaljna, edukatori su veoma stručno prezentirali svoje oblasti. Sve pohvale!