logo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Agencija za državnu službu

undpmts

"Ne možeš drugome dati svoje znanje; možeš mu samo pomoći da ga otkrije u sebi" Galileo GalileiKalendar obuka

Oktobar 2018
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
VI. Godišnja konferencija za jedinice lokalne samouprave, 28.11.2017.


AKTUELNOSTI

Sastanak sa načelnicima i kontakt osobama za obuku u sistemu JLS

NAJAVA DOGAĐAJA

29 – 30 October 2018
Januar-mart 2018.

AKTUELNOSTI / VIJESTI

Javni poziv za trenere 2018

Krajni rok za prijavu je 12.2.2018.

Na osnovu člana 4. Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera u provođenju stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine-prečišćeni tekst (''Službene novine Federacije BiH'', broj 78/16), direktor Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

 

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE U POSTUPKU ODABIRA TRENERA
AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

1.
(Oblasti)

Objavljuje se javni poziv ekspertima-predavačima da se prijave za učešće u postupku odabira trenera za realizaciju obuka državnih službenika iz sljedećih tematskih oblasti:

- obuke za jedinice lokalne samouprave
- obuke za rukovodeće državne službenike
- stručne/specijalističke i opće obuke za državne službenike i namještenike
- uvodni program za rad u organima državne službe
- obuke u oblasti evropskih integracija

Popis tema nalazi se u Obrascu za prijavu trenera/predavača, a sadržaj i opis ciljne grupe dostupan je u programima obuke za 2018., te u programima obuke za rukovodeće državne službenike i za oblast evropskih integracija. (www.obuke.adsfbih.gov.ba).

2.
(Pravo učešća)

Pravo učešća imaju državni službenici iz organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i nezavisni eksperti/ konsultanti koji mogu biti i eksperti iz drugih institucija u Bosni i Hercegovini.

3.
(Kriteriji)

Prijave izvođača obuke vrijednovat će se prema sljedećim kriterijima:

1. akademsko zvanje i stručno usavršavanje u relevantnoj oblasti
2. predavačko iskustvo u pripremi i realizaciji programa obuke iz oblasti za koju se kandidat prijavljuje
3. uspješno završen(i) program (i) za obuku predavača organizovani od strane međunarodnih organizacija i drugih konsultantskih kuća u Bosni i Hercegovini i inostranstvu
4. radno iskustvo u relevantnoj stručnoj spremi (za temu za koju se kandidat prijavljuje)
5. objavljeni autorski radovi u relevantnoj oblasti (samo navesti reference sa datumom objavljenih radova)

4.
(Intervju)

Kandidati koji na ocjeni kriterija imaju najmanje 50% od maksimalnog broja bodova bit će pozvani u sljedeću fazu postupka odabira u kojoj će se ocjenjivati predloženi program obuke i simulacija dijela jedne obuke u trajanju do 15 minuta. Simulaciju dijela jednog programa obuke procjenjuje Stručna komisija koju imenuje direktor Agencije.
Ukoliko se kandidat prijavi za više tema i više oblasti, potrebno je da se za intervju odluči za simulaciju samo jedne teme iz jedne odabrane oblasti.

5.
(Dokumenti)

Dokumenti koje je potrebno priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji su:

- Diploma o stručnoj spremi, odnosno akademskom zvanju
(Napomena: Za državne službenike koji su evidentirani u Registru državnih službenika u Federaciji BiH nije neophodan ovaj dokaz)
- Dokaz o predavačkom iskustvu u pripremi i realizaciji programa obuke (ukoliko kandidat posjeduje)
- Certifikat o završenom programu obuke za trenere (ukoliko kandidat posjeduje)
- Potvrda o radnom iskustvu koja se odnosi na temu za koju se kandidat prijavljuje
- Popunjen prijavni obrazac (dostupno na web stranici Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba)
- Izrađen nastavni plan jednog prijedloga obuke (obrazac dostupan na web stranici Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba)

6.
(Dostavljanje prijave)

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 30 (trideset dana) od objave na web stranici Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, 12.2.2018. godine

Prijave se dostavljaju na adresu: Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Odsjek za obuku i usavršavanje, Kulovića 7, 71.000 Sarajevo, sa naznakom ''za javni poziv''.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

7.
(Napomene)

Aktuelna Lista trenera je važeća samo za oblasti i teme za koje je u proteklom periodu Agencija objavljivala javni poziv. U slučaju prijave za nove oblasti, aktuelni treneri Agencije u obavezi su dostaviti dokumentaciju koja je tražena u tački 5. ovog poziva.
U slučaju nedostavljanja traženih dokaza prijava se neće uzeti u razmatranje.

Kandidati koji nemaju iskustva u kreiranju nastavnih planova i programa imaju mogućnost pohađanja treninga u organizaciji Agencije, što se posebno navodi u prijavnom obrascu.

Naknada za angažman trenera isplaćuje se u skladu sa odredbama Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera u provođenju stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine –prečišćeni tekst (''Službene novine Federacije BiH'', broj 78/16).
Agencija realizuje obuke u regionalnim lokalitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, bez naknade troškova puta i dnevnica trenerima koji izvode obuku.

 

Dokumentaciju za prijavu možete preuzeti ovdje.

 

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Kulovića broj 7, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 552 040

Fax: +387 (0)33 552 051

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Izradu portala je podržao UNDP BiH u okviru projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave".

DanasDanas2048
Ukupno posjetaUkupno posjeta1337634
Logirani korisnici 0
Gosti 50