Jednodnevna obuka Upravljanje rizicima od klizišta i izrada katastra klizišta - Tuzla, 22. novembar 2019. godine
Mjesto održavanja događaja: Tuzla
Datum održavanja događaja: 22.11.2019. godiNe

Rok za prijave 18. novembar 2019. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa UNDP u BiH, u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, organizuje jednodnevnu obuku na temu „Upravljanje rizicima od klizišta i izrada katastra klizišta“ u Tuzli, 22. novembra 2019. godine

Svrha obuke: Upoznati polaznike obuke sa postupakom izrade katastra klizišta, praćenjem i ažuriranjem baze podataka o klizištima u svrhu pravovremenog reagovanja, te načinom obezbjeđivanja neophodnih informacija koje su od značaja za građanstvo i društvenu zajednicu.

Ciljna grupa: Zaposlenici u jedinicama lokalne samouprave koji rade u ovoj oblasti.

Sadržaj:

• Klizišta – Osnove
• Rizik i hazard sa aspekta problema klizanja i uloga pojedinca i zajednice u upravljanju rizicima od klizišta
• Preventivne mjere, hitne interventne mjere i postupak sanacije klizišta sa monitoringom
• Praktični primjeri upravljanja rizikom od klizišta
• Praktični primjeri sa uobičajenim koracima od uočavanja klizišta do trajne sanacije
• Katastar klizišta

Predavač: doc.dr. Adis Skejić

Način prijavljivanja: Zainteresirani uposlenici, nakon dobijanja saglasnosti neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa, elektronski se prijavljuju isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba . Prilikom on-line prijavljivanja potrebno je pažljivo popuniti sve tražene podatke. U kolonu: „Vrsta programa obuke“, upisati: „Program obuke za jedinice lokalne samouprave“. Agencija neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku i potvrdu izjave o saglasnosti rukovodioca organa.

Krajnji rok za prijavu na obuku je 18. novembar 2019. godine ili do popune grupe

Selekcija će se realizovati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', broj 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.
Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal, potvrdu o završenoj obuci, lagani ručak i osvježenje tokom jedne pauze.
Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju obuci na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem.