HR akademija - Program obuke za jedinice za upravljanje ljudskim resursima
Naziv događaja: Posebni program stručnog usavršavanja
Finansijski budžet događaja: ADS i Donatori
Mjesto održavanja događaja: Vlašić
Trajanje događaja: 5
Datum održavanja događaja: 08.03.2021. godiNe
Rok za prijave (u) : 08.03.2021. godiNe
Noćenje: Da

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru realizacije planiranih obuka iz Posebnog programa stručnog usavršavanja za 2021. godinu, u saradnji sa GIZ Uredom u BiH, organizuje petodnevni „Program obuke za jedinice za upravljanje ljudskim resursima-HR akademija“ koji će pružiti priliku da se razvije grupa kvalifikovanih menadžera za ljudske resurse u Bosni i Hercegovini.

Struktura programa: Napredna obuka koja će na praktičan i interaktivan način omogućiti učesnicima da steknu znanja i vještine iz ključnih oblasti za upravljanje ljudskim reusursima. Predviđeno je da se kroz pet dana obuke obradi pet modula prema temama kako slijedi:

  • „Menadžment u javnoj upravi vs agilni menadžment“
  • „Službenički odnosi“
  • „Procjena radne uspješnosti i evaluacijski razgovor“
  • „Upravljanje ljudima kroz sistem kompetencija“
  • „Upravljanje u vanrednim okolnostima“

Svrha: Jačanje kompetencija jedinica za upravljanje ljudskim resursima u cilju promocije modernih standarda upravljanja ljudskim resursima u organima državne službe

Ciljna grupa: Zaposlenici organa državne službe koji rade na poslovima upravljanja ljudskim resursima

Metodološki pristup: petodnevni program po principu učioničkog učenja, predavanje, rad u grupama, otvorena diskusija. Način vrednovanja i verifikacije znanja će se vršiti završnim testom.

Uslov za dobijanje certifikata: pohađanje svih pet modula, odnosno najmanje 75% od trajanja cjelokupnog programa, o čemu Agencija vodi posebnu evidenciju, te uspješno položeni završni test znanja.

Važno: Agencija izrađuje certifikate na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku certifikata, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.

Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 03. mart 2021. godine

Prijave mogu biti zatvorene i prije navedenih termina u slučaju popune grupa, što znači nakon što pristigne dva puta veći broj prijava od planiranog broja (15).

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa informacijom o tačnom mjestu održavanja, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke organizator obuke obezbjeđuje radni materijal, potvrdu o završenoj obuci, noćenje i hranu i osvježenje. Organizator ne snosi troškove puta.

Napomena: Agencija izrađuje certifikate na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku certifikata, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem, kao i otkazivanja obuke u slučaju nedovoljnog broja prijava.