Javne nabavke za jedinice lokalne samouprave
Naziv događaja: Program stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave
Finansijski budžet događaja: JLS
Mjesto održavanja događaja: Online
Trajanje događaja: 1
Datum održavanja događaja: 11.03.2021. godiNe
Rok za prijave (u) : 11.03.2021. godiNe
Noćenje: Ne

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, organizuje jednodnevnu online obuku na temu “Javne nabavke za JLS“, 11. marta 2021. godine.

Svrha obuke: Rješavanje dilema u postupcima javnih nabavki.

Ciljna grupa: Zaposlenici općinskih i gradskih službi za budžet i finansije koji primjenjuju propise vezano za javne nabavke i ostali zaposlenici koji sudjeluju u komisiji za javne nabavke.

Sadržaj:

- Vrste postupaka javnih nabavki sa kratkim osvrtom na sve postupke
- Javne nabavke u vrijeme vanrednog stanja sa osvrtom na pregovarački postupak
  bez objave obavještenja
- Izrada i donošenje plana nabavki
- Istraživanje tržišta u postupcima javnih nabavki
- Provođenje postupaka javnih nabavki prije usvajanja budžeta ugovornog organa
- Kako izbjeći greške kod izrade tenderske dokumentacije
- Okvirni sporazum
- Ugovaranje i specifičnosti ugovora o javnoj nabavci - definisanje obaveza, izmjena
 ugovora, ugovorne kazne, raskid ugovora, praćenje realizacije ugovora itd
- Praćenje postupaka javnih nabavki i realizacija ugovora
- Upravljanje ugovorima - vježbe, studije slučaja, primjeri iz prakse
- Elektronske ponude
- Primjena E-aukcije u postupku izvođenja radova
- Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki
- Odgovori na pitanja o problemima s kojima se susreću JLS

Metodološki pristup: Interaktivni on-line seminar, putem IT Platforme: ZOOM

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.
Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je: 08.03.2021. godine

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa uputstvom o korištenju Zoom aplikacije, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi i potvrdu o završenoj obuci.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja online prijave. U slučaju da su lični podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.
Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem, kao i otkazivanja obuke u slučaju nedovoljnog broja prijava.