Strategija obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011-2015

Strategija obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u Federacije Bosne i Hercegovine (2011.-2015.) je dokument koji su usvojili Savez općina i gradova FBiH i Vlada Federacije BiH, izražavajući na taj način njihovo opredjeljenje za sistemski i održiv pristup razvoju kapaciteta lokalne samouprave.

Strategijom je predviđeno kontinuirano unapređivanje znanja i stručnosti zaposlenih i izabranih zvaničnika u jedinicama lokalne samouprave, čime se nastoji doprinijeti izgradnji efikasne i profesionalne lokalne uprave, jačanju korisničke orijentacije i olakšavanju i ubrzavanju realizacije razvojnih procesa i procesa evropskih integracija u domenu odgovornosti i obaveza lokalne samouprave. Prioritetne ciljne grupe za obuku su načelnici odjeljenja i šefovi odsjeka, stručni savjetnici, sekretari skupština jedinica lokalne samouprave, samostalni i viši stručni saradnici, te zaposleni na poslovima inspekcija, nadzora i komunalna policije. Među izabranim zvaničnicima prioritetne grupe će biti novoizabrani načelnici, odnosno gradonačelnici i njihovi zamjenici, predsjednici i potpredsjednici skupštine jedinice lokalne samouprave, te novoizabrani odbornici.

U izradi Strategije obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u FBiH svoj doprinos dali su predstavnici jedinica lokalne samouprave, Agencije za državnu službu FBiH, Federalnog ministarstva pravde, Ministarstva finansija FBiH, Parlamenta FBiH i Saveza općina i gradova FBiH, uključeni u Radnu grupu u skladu sa odlukom Vlade Federacije BiH.

Strategija obuke je pripremljena u okviru UNDP-ovog Projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave" koji primarno finansira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida). Cilj projekta je uspostava održivog modela za razvoj kapaciteta i obuku zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u BiH, a u svrhu unapređenja kvalitete usluga koje se pružaju građanima.

PDF iconSTRATEGIJA OBUKE ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 2011-2015