Strategija za obuku i usavršavanje državnih službenika Federacije Bosne i Hercegovine 2011-2015

Strategija za obuku i usavršavanje državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011‐2015 (u daljem tekstu Strategija) predstavlja petogodišnji okvir obuke i usavršavanja državnih službenika i analitički se bazira na prvi strateški dokument ‐ Strategiju za obuku i usavršavanje državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine 2008‐2010. godine. Osnovni cilj donošenja ovog dokumenta je uspostavljanje harmoniziranog i koordiniranog sistema obuke u skladu sa reformskim procesom javne uprave u BiH i potrebama iskazanim od strane državnih službenika.

Pravni osnov za izradu ovog dokumenta predstavlja Zakon o državnoj službi u Federaciji BiH 1 te strateški dokument Strategija reforme javne uprave u BiH i revidirani Akcioni plan 1 kojim se predviđa kontinuirano revidiranje i pripremanje novih srednjoročnih strategija obuke i razvoja državnih službenika u svim organima uprave u FBiH. Za izradu ove strategije u obzir su uzimani i drugi strateški dokumenti iz regiona2 kao i praktična iskustva zemalja članica Evropske unije u domenu obuke i usavršavanja državnih službenika3. Pristup tim dokumentima je bio analitičko‐komparativni s posebnim osvrtom na metodologiju njihove izrade. U implementaciji ove strategije, kao i kod realizacije aktivnosti obuke za jedinice lokalne samouprave, Agencija će uzeti u obzir Nacrt Strategije obuke za jedinice lokalne samouprave u FBiH i osigurati realizaciju aktivnosti za ovaj nivo vlasti4 Strategija je rezultat šestomjesečenog rada Radne grupe Agencije5, uz stručnu i finansijsku pomoć Delegacije EK u BiH/SIGMA‐e, koja je na nacrt Prve radne verzije dala vrijedne sugestije i komentare za konačnu izradu ovog dokumenta. Svi analitički i statistički podaci koji su uvršetni u sadržaj dokumenta preuzeti su iz RDS FBiH koji vodi i ažurira ADS FBiH6. U definiranju prioritetnih tema za obuku veliko učešće su imali organi državne službe u FBiH i ovom prilikom im se zahvaljujemo.

.

PDF icon

Strategija za obuku i usavršavanje državnih službenika u FBiH 2011‐2015