Uvod za korisnike

Poštovani korisnici,

u cilju pružanje stručne pomoći organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine Agencija za državnu službu Fedracije BiH objavljuje odgovore na najčešće postavljena pitanja sa održanih edukacija, u oblastima koje su od općeg značaja za sve organe državne službe. Uzimajući u obzir činjenicu da su odgovori na pitanja sačinjeni u različitim vremenskim okvirima, molimo korisnike da prilikom pregleda odgovora koriste referentne tačke / autore iz ove uvodne napomene :

Oblast Inspekcijski nadzor

1. Gđa Dijana Ružić,
Tema obuke „Inspekcijski nadzor“, mjesto održavanja: Vitez, januar 2018. godine

Oblast javne finansije

1. Gđa Amela Muftić,
2. Gdin Nedžad Hajtić
Tema obuke: „Interna-eksterna revizija“, mjesto održavanja: Sarajevo, Tuzla, Bosanski Petrovac, oktobar 2018. godine 

3. Gdin Amir Rahmanović
Tema: ''Javne nabavke u vrijeme prirodne nesreće i vanredne situacije zbog corona virusa'',
 online obuka, april 2020. godine

Strateško planiranje

        1.Gdin Zlatan Musić
        Tema: „Strateško planiranje“, online obuka za rukovodeće državne službenike, juni, 2020. godine

Oblast Službenički sistem

1. Gdin Emir Mehmedović
Tema obuke: „Prava i obaveze državnih službenika“, mjesto održavanja: Sarajevo, maj 2018. godine
2. Gđa Merima Tanović
Tema: „Upravljanje ljudskim resursima“, mjesto održavanja: Livno, maj 2018. godine

3. Gdin Emir Mehmedović
Gđa Selma Horić
Tema: „Rješavanje dilema u oblasti radnog prava i organizacijom radnih procesa zaposlenih u državnoj službi u novonastalim okolnostima“, online obuka, april 2020. godine   

4. Gdin Emir Mehmedović
Tema obuke: “Primjena Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave“, Online obuka, juni 2020. godine           

Oblast Prostorno planiranje i građenje

1. Gđa Mila Eminović Rizvanović
2. Gdin Dino Aličić
Tema: „Zakon o eksproprijaciji“, mjesto održavanja: Sarajevo, Vitez, Tuzla, Tomislavgrad, Bosanski Petrovac, septembar, 2018. godine
3. Gđa Mila Eminović
Tema: „Eksproprijacija i pravo građenja“ Inhouse obuka za Općinu Sanski Most, april 2019. godine
4. Gdin Nusret Mujagić
Gđa Alma Beganović Hasanica
Tema: „Primjena kantonalnih zakona o prostornom uređenju i građenju“, mjesto održavanja Tuzla, maj 2019. godine
5. Gdin Nusret Mujagić
Tema: „Prostorno planiranje i bespravna gradnja za JLS“ - Tomislavgrad maj 2019. godine

Oblast Koncesije i JPP

1. Gdin Mirsad Hasanić
Tema: „Koncesije u FBiH sa osvrtom na pitanja od značaja za jedinice lokalne samouprave“ , mjesto održavanja Sarajevo, april 2019.godine

Uključivanje dijaspore u lokalni razvoj

1. Gđa Nađa Lutvikadić Fočo
2. Gdin Zlatan Musić
Tema: „Uključivanje dijaspore u lokalni razvoj“, online obuka, juni, 2020. godine

Oblast Nomotehnika

1. Gđa Elma Tabak
Tema: „Pravila i postupci za izradu propisa“, mjesto održavanja Livno, novembar 2019. godine

Oblast Matične knjige

         1.Gđa Edina Kudra
         Tema: „Matične knjige'', online obuka, juni, 2020. godine

Oblast Organizacija uprave

1. Gdin Alen Taletović
2. Gdin Željko Škarica
Tema: „Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine“, online, maj 2020. godine

Oblast Ljudska prava

1. Gdin Srđan Blagovčanin
Tema: „Zaštita ličnih podataka vs Zakon o slobodi pristupa informacijama“ Zenica 18.3.2019.g

Oblast Upravni postupak i kancelarijsko poslovanje

1. Gđa Selma Horić
Tema: „Zastupanje stranke u upravnom postupku sa posebnim osvrtom na postavljanje, ulogu i značaj privremenog zastup“ , mjesto održavanja Tuzla, mart 2019. godine
2. Gdin Alen Taletović
3. Gdin Željko Škarica
Tema: Primjena novog Pravilnika o kancelarijskom poslovanju, Sarajevo, februar 2020. godine

4. Gdin Alen Taletović
5. Gdin Željko Škarica
Tema: „Novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju“, Kladanj, juni 2020. godine