Zaštita ljudskih prava

1. Postupanje organa za pristup informacijama u slučaju utvrđenih izuzetaka?

Zakon o slobodi pristupa informacijama (''Službene novine Federacije BiH'', broj. 32/2001, 48/11), predviđa tri grupe izuzetaka: u vezi sa djelokrugom javnog organa, u vezi sa povjerljivim komercijalnim informacijama i u vezi zaštite privatnosti. Zakon propisuje (Član 2.) da se njegove odredbe tumače tako da se u najvećoj mjeri i bez odlaganja olakša i potakne priopćavanja informacija pod kontrolom javnog organa uz najnižu prihvatljivu cijenu. Dok kod utvrđivanja izuzetaka (Član. 5) ima se cijeniti svaki slučaj pojedinačno, bez mogućnosti da se unaprijed čitave grupe informacija označe kao izuzeci.

Zakon (Član 10.) u cilju što veće dostupnosti informacijama prepoznaje mogućnost razdvajanja informacije na dijelove. U skladu sa članom 9. Prilikom donošenja odluke je li priopćavanje informacije opravdano javnim interesom, nadležni javni organ razmatra okolnosti naročito uključujući: svako nepoštivanje zakonske obaveze, postojanje bilo kakvog prestupa, nepravde, zloupotrebe vlasti ili nemara u obavljanju službene dužnosti, neovlaštenog korištenja javnih fondova, opasnosti po zdravlje ili sigurnost pojedinca, javnosti ili okoline.

2. Pristup informacijama kandidata izabranog na javnom konkursu po provednoj proceduri?

Ovakvi zahtjevi za pristup informacijama su sve češći, posebice od strane kandidata koji su sudjelovali u konkursnoj proceduri. U skladu sa članom 3. Alineja 1 Zakona o zaštiti ličnih podataka (Sl.glasnik 49/06, 76/11 i 89/11) propisuje se da “lični podaci znače bilo koja informacija koja se odnosi na fizičko lice koje je identifikovano ili se može utvrditi identiet lica”. Istim članom alinejom 7. kao kontrolor se definiše “svaki javni organ, fizičko ili pravno lice, agencija ili drugi organ koji samostalno ili zajedno s drugim vodi, obrađuje i utvrđuje svrhu i način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili propisa. Dalje, alineja 9. Istog člana navodi da je “treća strana bilo koje fizičko ili pravno lice…osim nosioca podataka, kontrolora, obrađivača ..i lica koja su pod direktnom njihovom nadležnošću članom 17. Zakona o zaštiti ličnih podataka (Sl.glasnik 49/06, 76/11 i 89/11), propisano je da kontrolor ne može dati podatke trećoj strani prije nego što obavijesti nosioca podataka o tome. Ako nosilac podataka ne odobri davanje ličnih podataka oni se ne mogu dostaviti osim ako to nije u javnom interesu. Zakon o slobodi pristupa informacijama (''Službene novine Federacije BiH'', broj. 32/2001, 48/11). Članom 9. Stav 3. na sličan način propisuje obavezu infomrisanja nosioca podataka odnosno traženja dopuštenja za dostavu informacije. Isto tako na podjednak način oba ova zakona nalažu dostavljanje informacije ako je to u javnom interesu. Nadalje Zakon o zaštiti ličnih podataka propisuje u članu 17. da je kontrolor ličnih podataka ovlašten lične podatke dati na korištenje trećoj strani ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene nadležnosti ili ostvarivanja zakonitih interesa treće strane. U ovom bi se slučaju moglo tvrditi da postoje jednako i javni interes i zakoniti interes treće strane. U svakom slučaju kao javni interes se može tretirati objavljivanje informacija ukoliko one ukazuju na propuste ili nepravilnosti u radu organa. Sa druge strane obzirom da tražilac podataka koji je učestvovao u konkursnoj procedure ima zakonit interes da raspolaže podatcima kako bi ostvario svoja prava.

3. Ko je ovlašten da traži informacije?

Zakon o slobodi pristupa informacijama (''Službene novine Federacije BiH'', broj. 32/2001, 48/11). propisuje da svaka fizička ili pravna osoba ima pravo pristupa informacijama pod kontrolom javnog organa u najvećoj mogućoj mjeri, u skladu sa javnim interesom, te da javni organi imaju odgovarajuću obavezu da priopće te informacije.

Nadalje Član 18. predviđa da je javni organ dužan da u okviru svojih mogućnosti poduzme potrebne mjere pružanja pomoći fizičkoj ili pravnoj osobi koja traži da ostvari svoje pravo u smislu ovog zakona.

Ipak Član 25. Stav predviđa da Ovim zakonom ne ograničavaju se prava i obaveze fizičkih i pravnih osoba koja se odnose na na pristup informacijama u skladu sa zakonima o sudskom postupku, uključujući dokazni postupak, zakonima koji se odnose na oslobađanje od dužnosti svjedočenja ili zakonima o administrativnim pristojbama, uključujući pristojbe za pribavljanje izvornih dokumenata, a isključujući pristojbe za podnošenje zahtjeva i donošenje odluke.