Okončana jednodnevna obuka „Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem FBIH“

Sarajevo, 15. oktobar 2019. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine je 15.10.2019. godine u Sarajevu, realizovala obuku na temu „Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem Federacije BiH“.

Obuci su prisustvovali zaposlenici federalnih, kantonalnih organa uprave i jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH, koji se u svakodnevnom radu susreću sa ovim Zakonom.
Svrha obuke je bila unapređenje znanja o ciljevima i načelima razvojnog planiranja i upravljanja razvojem FBiH, kantona i JLS kao i nadzorom nad primjenom ovog zakona
Nijaz Avdukić, eksterni trener govorio je o sljedećem:

  • Pregled normiranja planiranja
  • Osnovni principi i institucionalni okvir za planiranje u FBiH
  • Strateški i implementacioni dokumenti
  • Metdologija izrade strateških dokumenata
  • Primjer Strategija razvoja FBiH
  • Izrada trogodišnih i godišnjih institucionalnih planova
  • Praćenje i izvještavanje
  • Evaluacija strategija

Obuka je bila interaktivna, učešće je uzeo 21 polaznik.