Realizovana obuka na temu Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu za JLS

Bosanski Petrovac je 06. novembra 2019. godine bio domaćin obuke “Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu”.

Svrha obuke je unapređenje znanja u oblasti organiziranja, funkcioniranja, planiranja i provedbe mjera zaštite od požara.

Ciljna grupa: Zaposlenici jedinica lokalne samouprave koji rade u oblasti vatrogastva i zaštite od požara, te zaposlenici vatrogasnih društava i civilne zaštite.

Trenerice Enisa Bajrović i Maida Mekić-Skrobanović su u interakciji sa polaznicima obradile sljedeći sadržaj:

• Zakonski okvir u oblasti zaštite od požara i vatrogastva u Federaciji BiH
• Organizacija i funkcionisanje vatrogastva
• Vatrogasne snage (struktura, osnivanje i poslovi vatrogasnih jedinica sa posebnim osvrtom na nerazvijene lokalne zajednice)
• Dužnosti vatrogasaca i starješina vatrogasnih jedinica, radno-pravni status i naknade
• Organizacija i funkcioniranje zaštite od požara i vatrogastva i provođenje mjera zaštite od požara
• Jačanje kapaciteta vatrogasnih jedinica
• Primjena zakona i podzakonskih propisa u praksi (primjeri i iskustva – nedostaci i dobre prakse)
• Prava i dužnosti organa Federacije, kantona, općina i gradova,
• Stručno osposobljavanje, usavršavanje i opremanje PVJ
• Finansiranje zaštite od požara i vatrogastva

Učešće su uzela 24 polaznika, a obuku su ocijenili visokim ocjenama.
Zaključci obuke su da u praksi postoji mnogo problema u ovoj oblasti i da treba ozbiljno i odgovorno raditi na njihovom rješavanju, a to uključuje i poboljšanje pravne regulative.