Realizirana obuka na temu Upravni postupak sa elementima kancelarijskog poslovanja

Online obuka, 18.06.2020. godine

Održana online obuka na temu „Upravni postupak sa elementima kancelarijskog poslovanja“ u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH.

Svrha obuke je bila sticanje znanja iz oblasti upravnog postupka sa akcentom na rješavanje nedoumica u praktičnoj primjeni Pravilnika o kancelarijskom poslovanju.

Obuci su prisustvovali namještenici i ostali zainteresirani državni službenici organa uprave u Federaciji BiH.

Polaznici su tokom obuke imali priliku da se detaljnije upoznaju i diskutiraju o svim elementima koje podrazumijeva upravni postupak i njegovu vezu sa kancelarijskim poslovanjem u skladu sa propisima koji ga regulišu.

Također su tokom rada polaznici postavljali pitanja na koja su treneri dali odgovore.

U nastavku slijedi nekoliko pitanja postavljenih tokom obuke:

• kod nestanka dostavnice rekli ste da se provodi poseban postupak, koji je to postupak odnosno na koji nacin se isti provodi
• odluka o raspisivanju konkursa kroz knjigu UP1: da li prijave stranke vezati za broj odluke ili pojedinačno svaku obraditi
• radnje oko otvaranja ili signiranja pošte: da li to može biti namještenik ako ima ovlaštenje od rukovodioca organa
• prilikom raspisivanja i završetka javnog konkursa, šta uraditi sa prijavama i popratnom dokumentacijom
• stavlja li se pečat na akt koji ostaje u arhivi
• interna dostavna knjiga: u rubriku 6 i 7 ko upisuje datum i potpisuje
• čemu služi upisnik izdatih uvjerenja
• ide li prijemni štambilj na kovertu za ličnu poštu
• ako referent iz pisarnice zaprima poštu, a rukovodeći službenik otvara i praktički odlučuje što će se staviti u proceduru, tko odgovara za eventualno izgubljenu poštu
• ako namještenik iz pisarnice zaprima poštu i ne smije je otvarati, šta upisuje u prijemnu knjigu pošte s obzirom da ne vidi šta se nalazi u koverti

Ovoj interaktivnoj obuci je prisustvovalo 58 polaznika.