Realizirana dvodnevna radionica u okviru implementacije CAF modela u Općini Čelić

Sarajevo, 30. 06. 2020. godine

Danas je u Sarajevu, pod mentorstvom Samre Ljuce, šefa Odsjeka za razvoj u Agenciji za državnu službu FBiH, uspješno okončana dvodnevna radionica u procesu implementacije CAF modela u Općini Čelić.

Radionici su pristupili članovi imenovane radne grupe koji su izvršili samoprocjenu sadržaja kriterija i podkriterija Zajedničkog okvira procjene - CAF za upravljanje kvalitetom te uposlenica Agencije Aida Brdar u ulozi kofacilitatora.

Na posljednjem modulu radionice dogovorene su dalje aktivnosti te rokovi za implementaciju istih.