Realizovana dvodnevna obuka „Primjena antikoruptivnih mehanizama u primjeni odredbi Zakona o građevinskom zemljištu i Zakona o stvarnim pravima“

Online obuka, 21. i 22. juli 2020. godine

 

21. i 22. jula 2020. godine Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, realizovala je online obuku na temu „Primjena antikoruptivnih mehanizama u primjeni odredbi Zakona o građevinskom zemljištu i Zakona o stvarnim pravima“ za zaposlenike jedinica lokalne samouprave u službama za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline, urbanizma, stambeno-komunalne poslove, zaposlenike zemljišno-knjižnih ureda, općinske pravobranioce, sekretare općinskih vijeća, te ostale zaposlenike koji su iskazali interes za pohađanje ove obuke.

Tokom obuke, kroz predavanja i diskusiju, razjašnjene su dileme u vezi sa: 

• Pojmom korupcije i antikoruptivnih mehanizama sa posebnim osvrtom na regulaciju u BiH/FBiH i mehanizme državnih službenika u antikoruptivnom djelovanju
• Novim stvarnim pravom u Federaciji BiH- legislativni okvir, primjena novih instituta Zakona u radu od strane zaposlenika JLS, nedoumice u praksi uz prikaz antikoruptivnih mehanizama
• Pravnim statusom građevinskog zemljišta u Federaciji BiH i odnos Zakona o stvarnim pravima FBiH i Zakona o građevinskom zemljištu FBiH

Obuku je pohađalo 27 polaznika.