U saradnji sa OSCE Misijom u BiH uspješno realizovana obuka na temu Primjena antikoruptivnih mehanizama u provođenju postupaka eksproprijacije u Federaciji BiH

Online obuka, 20. i 21. avgust 2020. godine

U cilju otklanjanja dilema i nedoumica u provođenju postupka eksproprijacije, te upoznavanja sa antikoruptivnim mehanizmima u ovoj oblasti, Agencija za državnu službu Federacije BiH je u saradnji sa OSCE misijom u BiH realizovala obuku za uposlenike iz jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH, koji rade na provođenju postupaka eksproprijacije.

Trenerica Mila Eminović je u prvom dijelu obuke upoznala polaznike sa vrstom i pojavnim oblicima korupcije i mehanizmima za antikorupciju koji stoje na raspolaganju državnim službenicim i namještenicima, tako da su se se i sami stavili u poziciju da razmišljaju iz perspektive prevencije u složenim procesima eksproprijacije.

U drugom dijelu obuke, kroz praktične primjere i interakciju sa polaznicima, riješene su dileme u praktičnoj primjeni propisa koji regulišu oblast eksproprijacije.

Odgovori na pitanja postavljenanja tokom obuke, u pisanoj formi, biti će postavljena na web stranici Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba u dijelu „Ključni dokumenti“ –„Najčešće postavljena pitanja na edukacijama“.