Uspješno realizirana obuka "Primjena antikoruptivnih mehanizama u postupcima dodjele koncesija u FBIH"

Online obuka, 02. i 03. septembar 2020. godine

Agencija za državnu službu Federacije BiH u saradnji sa OSCE misijom u BiH uspješno je realizirala dvodnevnu obuku na temu Primjena antikoruptivnih mehanizama u postupcima dodjele koncesija u Federaciji BiH za uposlenike jedinica lokalne samouprave i ostalih organa uprave koji su istakli potrebu za edukacijom.

Polaznici su imali priliku unaprijediti znanje o predmetu koncesije, načinu i uslovima pod kojim se domaćim i stranim licima mogu dodjeljivati koncesije za osiguranje infrastrukture i usluga, eksploatacija prirodnih resursa u oblastima koje su u isključivoj nadležnosti Federacije BiH i druga pitanja od značaja za dodjelu koncesija na teritoriji Federacije BiH, te primjena aktikoruptivnih mehanizama u postupcima dodjele koncesija.

Prvi dio obuke odnosio se na vrstu/pojavne oblike korupcije i antikorupcijske mehanizme koji stoje na raspolaganju državnim službenicima i namještenicima, u kojem je trenerica Mila Eminović tokom izlaganja i diskusije ukazala na alate, raspoložive zaposlenicima organa uprave, za smanjenje prostora za koruptivne radnje.

U drugom dijelu obuke govorilo se o manjkavosti postojećeg legislativnog okvira u Federaciji BIH, o pojmu koncesije, postupcima dodjele koncesija i prakse u Federaciji BiH, te o javno-privatnom partnerstvu i odnosu prema koncesiji.

Polaznici su putem vježbi praktično osposobljavani kako bi naučeno primijenili u praksi i poboljšali stanje u ovoj oblasti u svojim JLS.

Tokom dvodnevnog interaktivnog rada, na kojoj je međusobna komunikacija polaznika, te polaznika i trenerice bila na zavidnom nivou, postavljeno je mnogo pitanja trenerici i odgovori na njih u pisanoj formi, biti će postavljeni na web stranici Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba u dijelu „Ključni dokumenti“ –„Najčešće postavljena pitanja na edukacijama“.