Ukupno 56 zaposlenih iz organa uprave prisustvovalo obuci na temu „Izrada budžeta i planiranje finansijskih sredstava“

Online obuka, 15. septembar 2020. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Programa obuke za 2020. godinu, organizirala je obuku na temu „Izrada budžeta i planiranje finansijskih sredstava“ s ciljem da ojača kapacitete polaznika i pomogne u riješavanju nedoumica u oblasti planiranja budžeta, prepoznavanju grešaka u izradi DOB-a i zahtjeva za dodjelu sredstava iz budžeta te otklonjanju nejasnoća u korištenju BPMIS aplikacije. Za održanu obuku interes je pokazao veliki broj zaposlenika organa uprave u Federaciji BiH, a prisustvovalo je 56 polaznika.

Treneri, Alija Aljović i Elvis Bebaković su tokom obuke otvorili diskusiju o:

• budžetu kao najznačajnijem instrumentu spovođenja vladinih politika, ali i parlamenta, osnovnim principima i ciljevima budžeta
• zakonskim i podzakonskim aktima na osnovu kojih se odvija budžetski proces
• sistemu javnih finansija u Federaciji BiH i učesnicima u budžetskom procesu, e-budžetu
• iskustvima u planiranju budžeta u uslovima pandemije virusa Covid-19

U nastavku nekoliko pitanja sa obuke:

• u kojoj su fazi aktivnosti oko izmjena Federalnog Zakona o proračunima, i kad bi se moglo očekivati njegovo donošenje?
• šta ako se budžetski korisnik i FMF ne uspiju dogovoriti oko visine zahtjeva, da li tada FMF samo koriguje zahtjev budžetskog korisnika ?
• ko radi kontrolu zakonitosti financijske dokumentacije budžetskih korisnika?
• pojasnite razliku izmedju budžetskih korisnika i korisnika budžeta?
• da li su proračunski korisnici dužni ponovno dostaviti svoj prijedlog financijskog plana u pismenoj formi, nakon korigiranja na konzultacijama između proračunskih korisnika i ministarstva financija?
• da li su Službe općina i gradova istovremeno i korisnici proračuna koji pripremaju Instrukciju broj 1 i Instrukciju broj 2