Uspješno realizovano osam online obuka na temu „Primjena Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH“

Online obuke, novembar-decembar 2020. godine

Agencije za državnu službu Federacije BiH je tokom novembra i decembra 2020. godine uspješno realizovala osam dvodnevnih online obuka na temu „Primjena Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH“, za uposlenike organa uprave u Federaciji BiH.

Ove obuke su realizovane u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Dvodnevnim obukama prisustvovalo je 432 (per day) praktičara iz organa uprave svih administrativnih nivoa vlasti u Federaciji BiH, koji su uz moderaciju vanjskih trenera, na interaktivan način razmijenili iskustva, te se upoznali sa novim načinom trgogodišnjeg i godišnjeg planiranja rada, monitoringu i izvještavanju, u skladu sa pomenutom Uredbom.

Obuke su izvedene uz korištenje kombinacije tehnika i metoda rada: predavanje/prezentacije, diskusiju, analiza primjera iz prakse i vježbe kroz rad u grupama.

U cilju procjene naučenog na obukama, polaznicima obuke je pripremljen ulazno/izlazni test. Prema rezultatima evidnetno je unapređenje znanja polaznika na obukama.

Osnovni zaključci i preporuke trenera koje su proistekli iz obuka su:

 Potrebno je nastaviti cikluse obuka u skladu sa raspoloživim sredstvima, kako bi i drugi službenici imali priliku čuti više o praktičnoj primjeni Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH
 U narednom periodu su ključni izazovi vezani za prilagođavanje propisa organa uprave naspram odredbi koje su definisane Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH,
 Zajednički stav svih učesnika jeste da će primjenom Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringui izvještavanju u FBiH biti ojačana efikasnost i efektivnost organa uprave, u odnosu na trenutno stanje, kada je fokus na narativnom opisu zadataka i zakonskih nadležnosti,
 Adekvatno izrađeni godišnji planovi rada su osnov za adekvatno izvještavanje po pitanju implementacije strateških dokumenata i operativnih dokumenata
 Ukazuje se potreba za organiziranjem mentorstva u organima koji iskažu interes zbog izazova koji su pred njima.