Realizirana obuka „Primjena kantonalnih Zakona o prostornom uređenju i građenju“

Zaključci sa obuke:

Tri praktična primjera koja će polaznici primijeniti u svakodnevnom radu:

o Saznanje o donešenoj Uredbi o energetskoj efikasnosti
o Sa nadređenima razmotriti uvođenje novina za projektante i izvođače, takođe razmotriti harmonizaciju podataka sa EU direktivom
o Mnogo saznanja i uputa
o Nove informacije u ovoj oblasti
o Provodiv i održiv način planiranja prostora
o Prezentacija, tj. primjena u radu na konkretnim predmetima izdavanja odobrenja za građenje

Navedite način na koji ćete stečeno znanje prenijeti kolegama/koleginica i neposredno nadređenim:

o U razgovoru informativno
o U sklopu izrade planskih dokumenata uz timski rad
o U pismenoj formi i neposredno
o Usmenom prezentacijom, ponoviti iskustva sa obuke na konkretnim primjerima
o Kroz dijalog/diskusiju