Održana dvodnevna obuka "Prostorno planiranje i bespravna gradnja" za JLS

Svrha obuke je unapređenje znanja polaznika obuke o planiranju korištenja zemljišta na nivou Federacije BiH, putem izrade i donošenja planskih dokumenata i njihovog provođenja, vrstama i sadržaju planskih dokumenata, nadzorom nad njihovim provođenjem kao i kazne za pravna i fizička lica.
Ciljnu grupu čine zaposlenici u službama za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline, urbanizma, komunalno-stambene poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, općinski pravobranioci i sekretari Općinskih vijeća.
Predavači su bili Mila Eminović Rizvanović i Nusret Mujagić, eksterni treneri Agencije, koje su u izuzetno dobroj interakciji sa učesnicima doprinijeli razrješenju mnogobrojnih dilema iz prakse.
Obuci je prisustvovalo 20 polaznika, koji su obuku evaluirali visokim ocjenama i istakli potrebu da se na ovu temu organizira još obuka.

Zaključci sa obuke:

Tri praktična primjera koja će polaznici primijeniti u svakodnevnom radu:

  • Detaljno objašnjena primjena Zoning plana
  • Međusobni odnosi učesnika u građenju
  • Urbanistička saglasnost-Lokacijska informacija
  • Primjena Zakona o stvarnim pravima
  • Postupci izdavanja dozvola
  • Odnos prema građevinskom zemljištu
  • Primjena Zakona o upravnom postupku u ovoj oblasti

Navedite način na koji ćete stečeno znanje prenijeti kolegama/koleginicama i neposredno nadređenim:

  • Usmenim razgovorom tokom praktičnog rada
  • Podijeliti radni materijal sa obuke
  • Organizirati sastanak na kojem će biti preneseno stečeno znanje