Okončana dvodnevna obuka na temu ''Transparentnost u javnoj upravi, primjena ZoSPI i propisa koji regulišu zaštitu ličnih podataka, s osvrtom na EU propise''

državnih službenika i namještenika za 2019. godinu, na temu „Transparentnost u javnoj upravi, primjena ZoSPI i propisa koji regulišu zaštitu ličnih podataka, s osvrtom na EU propise'' na Vlašiću.

Svrha obuke bila je približiti polaznicima značaj transparentnosti u javnoj upravi, proaktivnog objavljivanja informacija i obavezama organa na unapređenju otvorenosti i odgovornosti, te rješavanje dilema u primjeni ZoSPI i propisa koji regulišu zaštitu ličnih podataka, s osvrtom na EU propise.
Polaznici su bili zaposlenici federalnih, kantonalnih organa uprave i jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH zaduženi za objavu informacija, te ostali zaposlenici koji primjenjuju ZOSPI i Zakon o zaštiti ličnih podataka.
Nakon obuke polaznici su putem evaluacijskih listova dali slijedeće odgovore:

Tri praktična primjera koja ću primjeniti u svakodnevnom radu

o Odlučivanje šta spada u javni interes i rješavanje testa javnog interesa
o Dostupnost javnosti svih javnih isprava
o Zaštita prava na privatnost-primjeri iz prakse
o Zaštita podatka koji se odnose na zdravstveno stanje, koji spadaju u posebnu kategoriju podataka
o Savjeti potkrijepljeni primjerima, koliko moramo razmišljati između primjene ovih zakona
o ZOSPI izuzetci
o Obavezno se informirati o odlukama sudova
o Razgraničenje zahtjeva koji se rješavaju po ZOSP-i i Zakonu o zaštiti ličnih podataka
o Novine koje donosi usklađivanje sa EU regulativom
o Koristiti stranicu Evropskog suda za ljudska prava
o Upoznati nadređenog o specifičnim problemima u primjeni ovih Zakona
o Suglasnost nosioca podataka
o Obavezno postupanje u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima
o Zahtjev stranke mora se izričito odnositi na ZOSPI

Navedite način na koji ćete stečeno znanje prenijeti kolegama/koleginica i neposredno nadređenim:

• Podnošenjem Izvještaja u pisanoj formi što smo u obavezi, nakon svakog seminara
• Kroz razgovor, direktno i konkretno
• Prenošenjem savjeta, primjera koji su prezentovani
• Na kolegiju i kroz svakodnevne aktivnosti
• Usmeno i više ću voditi računa kod davanja podataka