Realizovana dvodnevna obuka iz programa za rukovodeće državne službenike “Samoprocjena u razvoju karijere“i „Koučing kao instrument razvoja“


Agencija za državnu službu FBiH u saradnji sa GIZ-om u BiH realizovala je na Vlašiću treći modul u okviru Programa obuke za rukovodeće državne službenike. Prvi dan obuke (20. juni 2019. godine) se govorilo na temu "Samoprocjena u razvoju karijere", drugog dana o temi "Koučing kao instrument razvoja".

Amela Tiganj, eksterni trener Agencije u interakciji sa polaznicima, te putem pripremljenih vježbi je obradila sljedeći sadržaj:

 • Razvoj karijere
 • Šta čini top izvedbu?
 • Samoprocjena

 • Interpersonalni odnosi

 • Razvijanje svijesti o sebi

 • Tipovi ličnosti u timu

 • EQ&Socijalne kompetencije

 • Rukovođenje

 • Motivacija

 • Komunikacija u timu

 • Uvod
 • Koučing kao instrument razvoja
 • Šta je koučing

 • Atributi efikasnog kouča

 • SEI kompetencije

 • Koučing i liderstvo

 • Koučing i komunikacija

 • Značaj povratne informacije

 • OSCAR model

Učesnici obuke su zaključili da će praktične primjere primijeniti u praksi:

Učešće u ovoj dvodnevnoj obuci je uzelo 24 polaznika.

Tokom evaluacije polaznici su dali slijedeće odgovore:

Navedite praktične primjere sa ove obuke koja ćete primjeniti u svakodnevnom radu:

 • Komunikacijske vještine
 • Alat OSCAR
 • Vršiti samoprocjenu
 • Slušati bez natjecanja
 • Odnos prema ljudima
 • Empatija
 • Primjer toaleta
 • Povratne informacije
 • „Stolice"

Navedite na koji način ćete stečeno znanje prenijeti svojim kolegama/koleginicama i neposredno nadređenim:

 • Usmeno, kroz razgovor
 • Na sastanku -kolegiju
 • Izvještaj sa obuke
 • Poslati im materijal sa obuke