Jednodnevna obuka Krizno komuniciranje – Mostar, 22. 10. 2019. godine
Mjesto održavanja događaja: Mostar

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu, organizuje jednodnevni program obuke iz oblasti odnosa s javnošću na temu „Krizno komuniciranje“ u Mostaru, 22.10.2019. godine.

Svrha: Razviti vještine i znanje potrebno za pripremu, planiranje i upravljanje komunikacijama prije, tokom i nakon krize, uključujući i štetu nanesenu ugledu i stvarnu prijetnju sigurnosti.

Ciljna grupa: Državni službenici sa prethodnim znanjem iz ove oblasti i iskustvom u komunikacijama odnosno odnosima sa javnošću, te rukovodioci, direktori, profesionalci u oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću, od kojih se očekuje da izrađuju, upravljaju ili evaluiraju strategije, kampanje ili aktivnosti interne komunikacije.

Trener: Nerka Jugo, eksterni trener Agencije

Sadržaj:

- Upravljanje problemom
- Ciklus krize
- Strukture, uloge i odgovornosti
- Potrebe javnosti u kriznoj situaciji
- Mentalitet – PEAR, zbog čega je važan i kako potaknuti na pristup PEAR
- Odnosi sa medijima
- Interna komunikacija

Metodološki pristup: Interaktivna edukacija uz dosta primjera iz prakse


Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba , uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.
Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.
NAPOMENA:U rubriku: „Vrsta programa obuke“, upisati: Specijalistički program obuke za državne službenike.
Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 16.10.2019.godine ili do popune grupe.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa informacijom o tačnom mjestu održavanja, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi, certifikat o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze.
Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem.