Održana obuka na temu „Prava i dužnosti državnih službenika"


Obuka je održana u svrhu upoznavanje državnih službenika o pravima i obavezama propisanim u Zakonu o državnoj službi FBiH i Etičkom kodeksu za državne službenike u FBiH te Zakonu o radu i ostalim propisima koji regulišu ovu oblast.

Ciljnu grupu činili su službenici koji rade na poslovima upravljanja ljudskim resursima i ostali zainteresirani zaposlenici iz organa uprave u Federaciji BiH. Obuku je pohađalo trideset tri polaznika.