Obuka „Zakon o matičnim knjigama i Zakon o državljanstvu" u Konjicu


Ciljnu grupu činili su matičari, voditelji upravnih postupaka u općinskim/gradskim službama, voditelji upravnih postupaka u kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova koji rade na poslovima rješavanja u pitanjima iz oblasti matičnih knjiga, ličnog imena i državljanstva, kantonalni inspektori u oblasti matičnih knjiga.
Obuka je bila interaktivna sa mnogo praktičnih primjera i studija slučaja koji su poslužili da se otklone postojeće dileme zaposlenika koji rade na primjeni ovog zakona.