Realizirana obuka na temu ''Prvostepeni upravni postupak, postupak do donošenja rješenja''

Na obuci su kroz praktične primjere otklonjene dileme u slijedećim oblastima:

o Pokretanje upravnog postupka
o Ispitni postupak – skraćeni i posebni
o Dokazivanje i dokazna sredstva
Izvođenje zaključka iz utvrđenih činjenica i okolnosti
o Donošenje rješenja – odlučivanje o predmetu upravnog postupka

Zaposlenici organa uprave u Federaciji BiH pokazali su veliki interes za navedenu temu. U obuci je uzeo učešće četrdeset i jedan polaznik.
Predavač je Selma Horić, eksterni trener Agencije.

Zaključci sa obuke:

Tri praktična primjera koja će polaznici primijeniti u svakodnevnom radu:

o Sastavni dio upravnog akta
o Konačnost rješenja
o Vrednovanje dokaza
o Objavljuvanje konkursa
o Dostavljanje i pozivanje
o Ispitni postupak
o Donošenje zaključka
o Poravnanje
o Postupak kad je izgubljena dostavnica

Navedite način na koji ćete stečeno znanje prenijeti kolegama/koleginica i neposredno nadređenim:

o Podnijet ću isvještaj o obuci
o Razgovorom sa kolegama o ovoj temi
o Ukazat' ću na nedostatke na konkretnim zadacima
o Na sastanku odjeljenja, praktično