Realizirana obuka “Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom kao lex specialis u odnosu na Zakon o stvarnim pravima FBiH” za JLS

u Bihaću, 25. i 26. aprila 2019. godine.

Svrha obuke: Unapređenje znanja i otklanjanje dilema u primjeni Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom kao lex specialis u odnosu na Zakon o stvarnim pravima FBiH, kroz primjere iz prakse.

Ciljna grupa: zaposlenici jedinica lokalne samouprave koji rade na primjeni navedenih zakona.

Predavač: prof.dr. Meliha Povlakić 

Obuci je prisustvovalo 30 polaznika.

Zaključci sa obuke:

Tri praktična primjera koja će polaznici primijeniti u svakodnevnom radu:

o Donošenje rješenja o prestanku DS u katastru zemljišta za izgrađeno i neizgrađeno zemljište
o Primjena člana 338., 339, i 346. Zakona o stvarnim pravima
o Sticanje prava vlasništva
o Privatizacija preduzeća

Navedite način na koji ćete stečeno znanje prenijeti kolegama/koleginicama i neposredno nadređenim:

o Usmenim razgovorom sa kolegama o obrađenim temama
o Tokom rada u praksi sa kolegama raditi na pravilnoj primjeni predmetnih zakona